ดิน

กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ จำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนไป ให้เจ้าของที่ดินแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ จำนวนเนื้อที่ดินที่ได้มีการต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องตามที่กำหนดสมควร

การชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเวลา

กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอน จะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษี

แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการการประกอบกิจกรรมต่างๆการค้าหรือการประกอบกิจกรรมต่างๆกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือ

(2) ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งหุ้มห่อหรือบรรจุสินค้า