บัญชีอัตราภาษีป้าย

บัญชีอัตราภาษีป้าย–––––––––––

(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 10 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 100 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(3) ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 200 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

(ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

(ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

(4) ป้ายต้องตามที่กำหนด (1) (2) หรือ (3) ซึ่งมีเป็นข้อความที่สมบูรณ์ถูกต้อง เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นเป็นข้อความที่สมบูรณ์ถูกต้อง เครื่องหมายหรือภาพอื่นได้ โดยเครื่องจักรกลหรือโดยวิธีใด ๆ ให้คิดอัตราภาษีต้องตามที่กำหนดจำนวนเป็นข้อความที่สมบูรณ์ถูกต้อง เครื่องหมาย หรือภาพ หรือต้องตามที่กำหนดระยะเวลาที่เป็นข้อความที่สมบูรณ์ถูกต้องเครื่องหมาย หรือภาพปรากฏอยู่ในป้าย ทั้งนี้ ต้องตามที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้ายังไม่ได้ออกกฎกระทรวงให้คิดอัตราภาษีต้องตามที่กำหนดบัญชีอัตราภาษีป้ายนี้

(5) ป้ายที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต้องตามที่กำหนดสมควรแก้ไขต้องตามที่กำหนดมาตรา 14 (3) ให้คิดอัตราต้องตามที่กำหนด (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และ ให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่มักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุขึ้น