ป้ายโฆษณา

ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบเนื่องจากประเภทของภาษีป้ายนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากที่ 3 หมายถึง (ก) ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ หรือ

การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบในต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเวลา

ผู้เป็นเจ้าจองรายได้ไม่ยื่นแบบภายในต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอน จะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี

ผู้เป็นเจ้าของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบรายใดไม่ชำระภาษีภายในต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนจะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ ที่ดิน ” ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.บ.ท. 5 ) ณ ส่วนกองคลัง ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี