รัฐ

นั้น ๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ

(11) ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบของวัดหรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ

(12) ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบของสมาคมหรือมูลนิธิ

(13) ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบต้องตามที่กำหนดที่มักจะเป็นตัวต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนเสมอๆในกฎกระทรวง (ปัจจุบันมีฉบับที่ 2) กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ให้เจ้าของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบไม่

1.3 ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบคือ เจ้าของข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ       แต่ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงราย