รูปแบบ

ภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ

ภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ เป็นภาษีจัดเก็บจากข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำขึ้นให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ขั้นตอนการชำระภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบ

ผู้เป็นเจ้าขอข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบจะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี กรณีที่ติดตั้งข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใหม่

ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบเนื่องจากประเภทของภาษีป้ายนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากที่ 2 หมายถึง ข้อจำกัดของป้ายโฆษณา มีหลากหลายรูปแบบที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดในอัตรา 20 บาท /500 ตารางเซนติเมตร