ไม่พอใจ

เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้วไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด. 8 )

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับการประเมินจะต้องเสียภาษีค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า)

ค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนจะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี

ค้างชำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนจะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ร้อยละ 5 ของค่าภาษี

ค้างชำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนจะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี

ค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนจะต้องเสียเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ร้อยละ 10 ของค่าภาษี

ต้องตามที่กำหนดพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนแบะที่ดินพ.ศ. 2547 แก้ไขมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2543 มาตรา 44 ต้องกำหนดระยะทางให้แน่นอนว่า “ ถ้ามิได้การชำระภาษี และเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุภายใน 4 เดือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระ ภาษีเพื่อนำเงินมาชำระเป็น ค่าภาษีเงินมักจะเพิ่มขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ค่าธรรมเนียม ”